انتخاب زبان
ما را دنبال کنید...
آخرین اخبار خبرهای تصادفی خبرهای پربازدید

خبرهای تصادفی

خبرهای پربازدید

تعقيبات نماز، اثرش در زيادی مال، بيشتر از تجارت كردن است⭕

کلام علما

تعقيبات نماز، اثرش در زيادی مال، بيشتر از تجارت كردن است⭕

در روايت دارد بعد از اين كه من نمازم را ميخوانم و بلند ميشوم و میروم، خدا ميگويد:

❇ايا كسی بهتر از من پيدا كردی كه بروی سراغ او؟ از من بخواه، تا من به تو بدهم❇

⬅كجا ميدويد و ميرويد؟

لذا در روايت دارد كه اثر تعقيب خواندن بعد از نماز در جلب رزق، از تجارت كردن، بيشتر است